Managementmetoder | Managementmodeller

 

Utveckla dina kunskaper om företagsekonomi och management


  • Upptäck tusentals kunskapscentra. Allt du behöver veta om din managementfråga på en sida.  • Diskutera managementproblem med andra chefer, konsulter och akademiker  • Dra nytta av våra managementverktyg


 
Organisation och Förändring

14 Ledningsprinciper Fayol |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Kaizen Filosofin  |  Kaosteori Lorenz  |  mer

Kommunikation och Färdigheter

7 Goda Vanor Covey  |  Attributionsteori Heider  |  Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare  |  Strategiska Kartor, Strategikartor  |  mer

Beslutsfattande och Värdering

Diskonterat Kassaflöde  |  Minneskartor, Mind Mapping  |  Steg-Grind-modellen Cooper  |  Vägd Genomsnittlig Kapitalkostnad, WACC  |  mer

Etik och Ansvar

Moraliskt Syfte Mourkogiannis  |  Strategisk Intention, Strategisk Avsikt Hamel  |  Verkligt Nyckelpersonsengagemang, Det Normativa Angreppssättet  |  mer

Ekonomi och Investera

ABC-Kalkyl, ABC-Metoden  |  CAPM-modellen  |  Ekonomiskt Mervärde, EVA  |  Företagsledningens Utköp, Management Buyout  |  Resultat före Ränta, Skatt, Avskrivningar och Amortering, EBITDA  |  Vinst per Aktie  |  mer

HRM och Personalfrågor

Behovshierarki Maslow  |  Förväntansteori Vroom  |  Teori X Teori Y, Teori Z McGregor, Ouchi  |  mer

Kunskap och Immateriella Tillgångar

Balanserade Styrkort Kaplan och Norton  |  Mäta Kunskapsflöden Sveiby  |  Överbryggande Epistemologier, Kunskapsskapande Cook och Brown  |  SECI-modellen Nonaka Takeuchi  |  mer

Ledarskap

Kontingenttheori Vroom  |  Ledarskapsstilar Goleman  |  Situationsanpassat Ledarskap Hersey och Blanchard  |  mer

Marknadsföring

Marknadsföringsmix, 4P-modellen Kotler  |  Produktlivscykler, Produktlivscykel Levitt  |  Relationsmarknadsföring  |  Varumärkespersonlighet  |  mer

Program- och Projektledning

Kraftfältsanalys Lewin  |  Angreppssätt vid Förändringar Kotter  |  mer

Strategi

7-S Ramverket, 7S McKinsey  |  BCG Matrisen  |  Fem Krafter Porter  |  Kärnkompetens Hamel och Prahalad  |  Konkurrensfördel Porter  |  mer

Supply Chain och Kvalitetsledning

Demings Cykler (PDSA / PDCA)  |  SERVQUAL-metoden Zeithaml  |  Sex Sigma-metodologi  |  Värdekedjan Porter  |  mer

Introduktion till 12manage


Senaste Kommentarerna:  Anpassad Utbildning I Grundorsaksanalys | Innebörden Av Värde Och Kostnadsfördelar Inom Logistik | Nyckeltal eller mätetal | spelteori/kaosteori ekonomi | SMART Akronymen Uttolkningar
Recensioner av 12manage Hjälp
För att få tillgång till detta forum, måste du vara medlem: Försök att logga in... | Registrera
Starta en ny diskussion: Försök att logga in... | Registrera
Copyright 2015 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.0 - Senast uppdaterad: 1-9-2015. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.